Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT


Dit is het Privacy Statement van Ohana Stone. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Ohana Stone uw persoonsgegevens.

Ohana Stone acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Ohana Stone veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.


Waarom heeft Ohana Stone een Privacy Statement?

 • Ohana Stone kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een dienstverlening m.b.t. personeelszaken;
 • Ohana Stone verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of u schriftelijk (per email) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden of dit wenst; www.ohanastone.nl
 • Wettelijke verplichtingen als bemiddelaar.

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Ohana Stone kan de volgende gegevens van u verwerken

 • Naam, NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over studie, trainingen en opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Huidig salaris, emolumenten en pensioenregeling; Interesses, voorkeuren, ambities en behoeften met betrekking tot toekomstig werk;
 • Onze eigen indrukken naar aanleiding van onze contacten met de kandidaat;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch Deze gegevens worden alleen bewaard en gedeeld met toestemming van de kandidaat.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ohanastone.nl, dan
verwijderen wij deze informatie.

HOELANG OHANA STONE GEGEVENS BEWAART

Ohana Stone bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Ohana Stone verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Ohana Stone gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EU

Ohana Stone geeft geen persoonsgegevens door buiten de EU of aan een internationale organisatie.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Info@ohanastone.nl. Ohana Stone zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Het is raadzaam regelmatig de privacyverklaring van Ohana Stone te raadplegen in verband met wijzigingen.

BEVEILIGEN

Ohana Stone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Ohana Stone maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ohana Stone verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Ohana Stone via Info@ohanastone.nl. www.ohanastone.nl is een website van Ohana Stone.

 

Ohana Stone is als volgt te bereiken: Postadres: Reidans 72, 2907 TD te Capelle aan den IJssel

Vestigingsadres: Reidans 72, 2907 TD te Capelle aan den IJssel

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 83298606 Telefoon: (+0031)648827571 E-mailadres: Info@ohanastone.nl

Algemene voorwaarden Ohana StoneDEEL I ALGEMENE BEPALINGEN


Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Ohana Stone.
3. Arbeidskracht: de natuurlijke persoon al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf, die , die op basis van een overeenkomst met Ohana Stone door Ohana Stone ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever.
4. Diensten: de Diensten die Ohana Stone aanbiedt betreft Werving en selectie.
5. Dienstverlener: Ohana Stone is opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en biedt Diensten aan Opdrachtgever hierna: Ohana Stone.
6. Kandidaat: de Arbeidskracht die is ingeschreven bij Ohana Stone, en door Ohana Stone in het kader van een of meerdere Diensten aan Opdrachtgever wordt voorgesteld.
7. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die Ohana Stone heeft aangesteld en/of projecten aan Ohana Stone heeft verleend voor Diensten die door Ohana Stone worden uitgevoerd en een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Ohana Stone en onder diens verantwoordelijkheid Kandidaten in het kader van een overeenkomst van opdracht Werkzaamheden laat uitvoeren.
8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Ohana Stone, alsmede voorstellen van Ohana Stone voor Diensten die door Ohana Stone aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Ohana Stone.
9. Werkzaamheden: indien er in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over Werkzaamheden, heeft dit betrekking op de alle Werkzaamheden die Arbeidskracht onder leiding en toezicht en ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
10. Werving en selectie: Diensten ten behoeve van Opdrachtgever inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken van Kandidaten waarbij de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht (in de zin van art. 7:400 BW e.v.) of een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7:610 BW e.v. wordt beoogd tussen Opdrachtgever en de Kandidaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ohana Stone, elke overeenkomst tussen Ohana Stone en Opdrachtgever en op elke dienst die door Ohana Stone wordt aangeboden.
2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ohana Stone aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ohana Stone is overeengekomen
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Ohana Stone gedane aanbiedingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbiedingen zijn in beginsel geldig tot 31 december van het huidige jaar, onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen ten gevolge van loonwijzigingen op grond van de CAO die van toepassing is op de Arbeidskracht of overige wet- en regelgeving (zoals sociale en fiscale wetgeving). Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. Indien er sprake is van wijzigingen, zal dit vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
3. Ohana Stone is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ohana Stone het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Ohana Stone gegronde reden te weigeren.
4. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
6. Oplevertijden in het Aanbod van Ohana Stone zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ohana Stone niet tot oplevering van een deel van de in het Aanbod begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Ohana Stone heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Ohana Stone te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Ohana Stone heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3. Ohana Stone is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke overeenkomst die met Ohana Stone wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Ohana Stone wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Ohana Stone is verbonden.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
7.Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Ohana Stone van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als Ohana Stone kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Ohana Stone ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Ohana Stone tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Ohana Stone is hierbij leidend.
6. Zowel Opdrachtgever als Ohana Stone kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ohana Stone nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

1. Ohana Stone zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Ohana Stone staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Ohana Stone de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Ohana Stone aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Ohana Stone heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Ohana Stone heeft geen verplichting om een nieuwe kandidaat aan te leveren.
5. Bij de uitvoering van de diensten is Ohana Stone niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Ohana Stone, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
6. Ohana Stone is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht
derden in te schakelen.
7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Ohana Stone Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Ohana Stone aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent,
een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Ohana Stone of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Ohana Stone recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Ohana Stone verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Ohana Stone niet in staat is een volledige uitvoering  en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Ohana Stone is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ohana Stone verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ohana Stone voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Ohana Stone kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Ohana Stone gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Ohana Stone.
4. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst dient Opdrachtgever alle relevante informatie te verstrekken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de functiegroep, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden, en de beoogde looptijd van de opdracht en overige kosten vergoedingen en toeslagen indien daarom verzocht wordt.
5. Ohana Stone verricht zijn Diensten altijd in het kader van een inspanningsverbintenis en verplicht zich in te spannen om met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever uitgevoerde Diensten adequate Kandidaten te werven en selecteren. Bij de plaatsing van Arbeidskrachten stelt Ohana Stone de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar ter beschikking gestelde Arbeidskrachten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.
6. Opdrachtgever is verplicht Ohana Stone vooraf doch in ieder geval terstond op de hoogte te stellen van wijzigingen in haar arbeidsvoorwaarden, zodat Ohana Stone die wijzigingen ook kan doorvoeren richting door haar geplaatste Arbeidskrachten voor zover dit op grond van enig wettelijk voorschrift is vereist. Ohana Stone is in dat geval gerechtigd per de datum van de wijziging haar tarieven aan te passen aan de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Artikel 8 Aanvullende Werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere Werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende Werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ohana Stone is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende Werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Ohana Stone, Ohana Stone een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende Werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 9 Prijzen en betaling

1. Opdrachtgever is aan Ohana Stone de overeengekomen vergoeding verschuldigd bij de arbeidsbemiddeling of plaatsing van een Kandidaat, ofwel de Kandidaat een rechtstreekse overeenkomst aangaat met Opdrachtgever
2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
3. Ohana Stone voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Ohana Stone opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
4. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
5. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Ohana Stone haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
7. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
8. Ohana Stone is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
9. Indien sprake is van eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving, (waaronder verstaan de sociale en fiscale wetgeving en de CAO) en deze wijzigingen tot extra kosten leidt voor Ohana Stone, worden deze kosten doorberekend aan Opdrachtgever, ook indien deze wijzigingen zich tijdens de Overeenkomst met Opdrachtgever voordoen.
10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ohana Stone.
11. Reclamaties tegen de hoogte van de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum van de betreffende factuur schriftelijk door Ohana Stone ontvangen te zijn. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ohana Stone zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Ohana Stone meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Ohana Stone gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Ohana Stone de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ohana Stone verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Ohana Stone tegen elke rechtsvordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien Ohana Stone op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Ohana Stone heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Ohana Stone gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Ohana Stone is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Ohana Stone is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Ohana Stone te vergoeden voor elk financieel verlies dat Ohana Stone lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht

1. Ohana Stone is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Ohana Stone wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ohana Stone, (ii) het niet naar behoren
nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Ohana Stone zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatie faciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Ohana Stone of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Ohana Stone buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Ohana Stone is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid

1. In geen geval is Ohana Stone aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Arbeidskrachten niet voldoen aan de verwachting van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan Ohana Stone kenbaar heeft gemaakt en Ohana Stone expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Ohana Stone, is Ohana Stone uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Ohana Stone binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Ohana Stone deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Ohana Stone in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van diensten door Ohana Stone leidt tot aansprakelijkheid van Ohana Stone, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Ohana Stone. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de
schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. In elk geval is de aansprakelijkheid van Ohana Stone beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij maximaal per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd.
5. Ohana Stone sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Ohana Stone is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, rente schade en immateriële schade.
6. Ohana Stone is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Arbeidskrachten bij Opdrachtgever of aan derden.
7. Ohana Stone is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen Opdrachtgever en Ohana Stone voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Arbeidskracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een Arbeidskracht.
8. Opdrachtgever vrijwaart Ohana Stone voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Ohana Stone geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Ohana Stone.
9. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Ohana Stone nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Ohana Stone haar eigen advies.
10. Ohana Stone staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ohana Stone verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ohana Stone vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ohana Stone binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ohana Stone.

Artikel 15 Geheimhouding

1. Ohana Stone en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Ohana Stone bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Ohana Stone is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Ohana Stone opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Ohana Stone steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Ohana Stone op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Ohana Stone zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Ohana Stone niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Ohana Stone aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Ohana Stone vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Ohana Stone vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Ohana Stone is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Ohana Stone en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 16 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Ohana Stone verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Ohana Stone zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Ohana Stone van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Ohana Stone voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Ohana Stone voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derden.
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ohana Stone verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6. Opdrachtgever vrijwaart Ohana Stone tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Arbeidskrachten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de door Ohana Stone geplaatste Kandidaten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Kandidaat als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door Ohana Stone nadrukkelijk aanbevolen

Artikel 17 Verbod overname Kandidaten

1. Het is Opdrachtgever verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ohana Stone en een daartoe redelijke geldelijke vergoeding Kandidaten van Ohana Stone in dienst te nemen of het op andere wijze inschakelen van deze Kandidaten, vanaf het moment dat Ohana Stone ten behoeve van Opdrachtgever Kandidaten heeft geworven en geselecteerd, gedurende en tot maximaal een jaar na afloop van de Overeenkomst.
2. Ook in geval van het doorlenen van Kandidaten door Opdrachtgever aan derden, dient Opdrachtgever zich te houden aan de reeds gemaakte overname afspraken met Ohana Stone, en voorafgaande toestemming te verkrijgen.
3. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- euro met een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
4. Het Overnameverbod is niet van toepassing indien dit expliciet is uitgesloten in de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Ohana Stone.

Artikel 18 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Ohana Stone of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@ohanastone.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ohana Stone de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Ohana Stone zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Ohana Stone en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
2. Ohana Stone heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Ohana Stone en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

DEEL II AANVULLENDE VOORWAARDEN WERVING EN SELECTIE

Artikel 20 Totstandkoming Overeenkomst

In aanvulling tot de algemene bepaling omtrent de totstandkoming van de Overeenkomst, komt een Overeenkomst tot het uitvoeren van Werving en selectie tevens tot stand op basis van een mondeling akkoord ten gevolge waarvan Ohana Stone reeds is overgegaan tot de feitelijke uitvoering van de zoekopdracht in het kader van Werving en selectie.

Artikel 21 Uitvoering Werving en selectie

1. Ohana Stone verplicht zich iedere Opdracht met de grootst mogelijke zorg uit te voeren en naar beste vermogen Kandidaten te selecteren conform de visie van Ohana Stone. Ohana Stone heeft volledige vrijheid bij de selectie van Kandidaten en betrekt hierbij de selectiecriteria van Opdrachtgever, de werkervaring, diploma’s en vaardigheden van de betreffende Kandidaat.
2. Ohana Stone verplicht zich tot het werven en selecteren van adequate Kandidaten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten behoeve van de door Opdrachtgever geplaatste Opdracht c.q. Aanvraag. Bij het aandragen van Kandidaten stelt Ohana Stone de wensen en vereisten van Opdrachtgever te allen tijde voorop, doch kan zij niet garanderen dat de door haar geplaatste Kandidaten te allen tijde aan de wensen en verwachtingen van Opdrachtgever voldoen.

Artikel 22 Succesvolle Werving en selectie

1. Van een succesvolle vervulling van de Werving en selectie opdracht is eerst sprake zodra een door Ohana Stone voorgestelde Kandidaat een door Opdrachtgever voorgestelde Arbeidsovereenkomst accepteert dan wel zodra Kandidaat anderszins te werk wordt gesteld door Opdrachtgever.
2. Onder een succesvolle vervulling van de werving en selectieopdracht wordt eveneens verstaan de situatie waarin een door Ohana Stone aan Opdrachtgever voorgestelde Kandidaat binnen 12 maanden na de introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enige wijze werkzaam is bij Opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Behoudens het geval dat Opdrachtgever van tevoren een expliciet voorbehoud heeft gemaakt, is de vergoeding eveneens verschuldigd indien de door Ohana Stone geïntroduceerde Kandidaat bij Opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 23 Verplichtingen Opdrachtgever

1. In aanvulling op de algemene verplichtingen van Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever in het kader van de Werving en selectie de verplichting om een duidelijk profiel te verstrekken van de door Opdrachtgever gewenste Kandidaat met vermelding van benodigde diploma’s en ervaring, alsmede alle gegevens benodigd voor de bepaling van de verschuldigde vergoeding (zoals nader bepaald in artikel 25 van deze aanvullende algemene voorwaarden) en de startdatum van de door Ohana Stone geselecteerde Kandidaat. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Ohana Stone niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende Diensten te realiseren dan wel niet in staat is de verschuldigde vergoeding exact vast te stellen. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens van door Ohana Stone voorgestelde Kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ohana Stone aan derden bekend te maken. Indien Opdrachtgever geen Arbeidsovereenkomst aangaat met Kandidaat of Kandidate anderszins te werk stelt, dient Opdrachtgever deze gegevens terstond te vernietigen.

Artikel 24 Prijzen en betaling

1. Ohana Stone voert haar Dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Het tarief is gebaseerd op een nader vast te stellen percentage van het all-in bruto jaarsalaris op basis van een fulltime dienstverband van de betreffende Kandidaat, zoals dat na indiensttreding van de Kandidaat zal gelden. Onder het bruto jaarsalaris worden eveneens verstaan de daarbij behorende maximaal haalbare provisie en bonussen, alsmede het vakantiegeld en 13e, 14e en/of 15e maand, garantiecommissie, de fiscale bijtelling van een eventuele leaseauto of andere ter beschikking gestelde zaken, vaste periodieke gratificaties en winstuitkeringen (er vanuit gaande dat de doelstelling volledig zijn behaald)
2. Zodra tussen Opdrachtgever en de door Ohana Stone voorgestelde Kandidaat een Arbeidsovereenkomst tot stand komt of zodra Kandidaat anderszins werkzaamheden verricht in opdracht van Opdrachtgever, is Opdrachtgever gebonden aan de door Ohana Stone berekende kosten conform de offerte. Facturatie vindt plaats bij aanvang van het dienstverband van Kandidaat of Kandidate. Opdrachtgever is verplicht Ohana Stone terstond een kopie en overige gevraagde bewijsstukken van de overeengekomen Arbeidsrelatie toe te sturen. Indien wordt verzuimd de Arbeidsovereenkomst tijdig te tekenen en/of tijdig toe te sturen, vindt facturatie plaats in de eerste week van de tewerkstelling van voorgestelde Kandidaat.
3. Indien en voor zover een Kandidaat de arbeidsovereenkomst eerder beëindigt dan de overeengekomen einddatum van de arbeidsovereenkomst (in geval van een tijdelijk arbeidscontract), heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Opdrachtgever heeft evenmin recht op restitutie indien de tussen Opdrachtgever en Kandidaat overeengekomen arbeidsrelatie c.q. Arbeidsovereenkomst tussentijds wordt beëindigd door oorzaken die te maken hebben met een verandering van de functie inhoud, reorganisaties, fusies en/of overnames, het vertrek van een direct leidinggevende, surséance van betaling of faillissement of anderszins ontoereikende kredietwaardigheid zijdens Opdrachtgever.

Artikel 25 Beperking van aansprakelijkheid

1. Zodra een Kandidaat door Opdrachtgever wordt aangesteld, geschiedt de uitvoering van diens werkzaamheden onder toezicht en leiding van Opdrachtgever en komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever en/of de betreffende Kandidaat. Ohana Stone is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door Kandidaat tijdens de uitvoering van diens werkzaamheden.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissing om met een door Ohana Stone geselecteerde Kandidaat een overeenkomst van opdracht aan te gaan, dan wel anderszins te werk te stellen, alsmede voor de inhoud van deze overeenkomst.
3. In geen geval is Ohana Stone aansprakelijk indien de door haar geselecteerde en/of ter beschikking gestelde Kandidaten niet voldoen aan de verwachtingen van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever deze verwachtingen voorafgaande aan de Overeenkomst aan Ohana Stone kenbaar heeft gemaakt en Ohana Stone expliciet het door Opdrachtgever beoogde resultaat heeft toegezegd.

Artikel 26 Garantieregeling

1. Indien binnen de proefperiode (eerste maand) na aanvang van de arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Opdrachtgever de arbeidsovereenkomst eindigt door verwijtbare redenen dan wel wanneer Kandidaat zelf het dienstverband beëindigd, zal 50% van het betaalde bedrag gecrediteerd worden.
2. Indien en voor zover Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de garantieregeling dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na beëindiging van het dienstverband van de Kandidaat, Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke van een tijdige melding, kan Opdrachtgever geen gebruik meer maken van deze garantieregeling.
3. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, kan na het voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst een gedeelte van de overeengekomen vergoeding komen te vervallen. De overeengekomen vergoeding kan ten hoogste komen te vervallen voor 12,5% voor iedere week in de proefperiode van de Kandidaat niet heeft gewerkt. Indien een aanbieding wordt ingetrokken nadat hij mondeling of schriftelijk gedaan is door de afnemer aan een potentiële nieuwe medewerker dan zal er 50% van het fee bedrag in rekening gebracht worden zonder recht op creditering.

Wilt u als Opdrachtgever een ́  recht tot 100% creditering ́  bij uitval in de proeftijd?

Ondanks alle goede intenties, interviews en technische testen van alle partijen bestaat er een kans dat de nieuwe werknemer toch niet de juiste persoon op de juiste plaats blijft te zijn. De oorzaken kunnen divers en complex zijn; Soms is de oorzaak te zoeken bij de kandidaat zelf. Soms ontbreekt een inwerktraject of in werkcapaciteit, ontbreken de beloofde thuiswerk faciliteiten, stroken de werkzaamheden niet met het besproken functieprofiel etc. etc.

Hoe verkrijgt Opdrachtgever dit recht?

Kosten: Opdrachtgever betaald Ohana Stone 1000 euro per kandidaat ex BTW voor deze  ́verzekering ́ nadrukkelijk voordat de kandidaat zijn werkzaamheden heeft aangevangen. Deze kosten zijn non refundable en worden apart van de fee gefactureerd. De dekking: 100% creditfactuur inzake de W&S fee in geval de kandidaat uitvalt in de proeftijd.

Artikel 27 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Ohana Stone tegen alle aanspraken die voortkomen uit fouten van de ter beschikking gestelde Kandidaten. Opdrachtgever maakt zelf afspraken met de ter beschikking gestelde Kandidaten over eventuele benodigde verzekeringen indien de Kandidaat als zelfstandig ondernemer werkzaam is bij Opdrachtgever. Dit laatste wordt door Ohana Stone nadrukkelijk aanbevolen.
2. Ohana Stone is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van fouten van door haar ter beschikking gestelde Kandidaten.
3. Opdrachtgever vrijwaart Ohana Stone van alle aanspraken van Kandidaat of derden, directe schade, indirecte schade en gevolgschade daaronder begrepen, die het gevolg zijn van het niet nakomen van de op Opdrachtgever rustende verplichtingen genoemd in artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
4. Opdrachtgever garandeert dat alle locaties, werktuigen en/of gereedschappen waarin of waarmee de Kandidaat werkzaamheden verricht, dusdanig zijn ingericht en onderhouden en dat zij die aanwijzingen verstrekt aan de Kandidaat, die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de Kandidaat schade lijdt in de uitoefening van haar werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Ohana Stone voor alle aanspraken op vergoeding van schade van Kandidaten op grond van het niet nakomen van deze op Opdrachtgever rustende zorgplicht ingevolge artikel 7:658 BW, althans enige andere wettelijke of contractuele grondslag,
waaronder in ieder geval begrepen vorderingen op grond van artikel 7:611 BW en 6:162 BW.

 

de Heer D. Steenbergen h.o.d.n.Ohana Stone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 83298606 en is gevestigd aan de Reidans 72, 2907 TD te Capelle aan den
IJssel.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.